In2go

Leuven - Aarschot - Vilvoorde

Dit verandert er in 2019!

maandag 14 januari

Vlaams Woninghuurdecreet
Op 1 januari 2019 is het nieuw Vlaams Woninghuurdecreet in werking getreden. 

Vroegtijdige beëindiging
Voor de huurder wordt het nu mogelijk om de huurovereenkomst van korte duur vroegtijdig te beëindigen, mits een opzegtermijn van drie maanden. De opzegvergoeding bedraagt anderhalve maand, een maand of een halve maand huur, naargelang de huurovereenkomst een einde neemt tijdens het eerste, tweede of derde jaar.

Sanctie bij niet-registratie uitgebreid
Voortaan zal de huurder de huurovereenkomst van korte duur kunnen beëindigen zonder opzegtermijn of opzegvergoeding. De huurder moet de verhuurder wel minstens op de hoogte brengen van zijn opzeg, die bovendien pas begint te lopen vanaf de eerste dag van de maand, die volgt op deze waarin de opzeg werd gegeven.

Opzegmodaliteiten standaard huurovereenkomst
Bij een huurovereenkomst voor negen jaar verloopt de mogelijkheid tot opzeg voor renovatiewerken soepeler en zal de opzeg ten gunste van sommige, decretaal bepaalde afstammelingen niet kunnen verstrijken voor de eerste driejarige periode.

Huurherstellingen
Er is meer duidelijkheid rond welke herstellingen nu ten laste van huurder en verhuurder vallen danzij de inbouw van een algemeen verdelingsprincipe en het voorzien van een niet-limitatieve lijst van huurdersherstellingen.

Kosten en lasten
Ook voor wat de kosten en lasten betreft, is er een algemeen verdelingsprincipe en een niet-limitatieve lijst voorzien.

Regeling huurwaarborg
Het maximale bedrag van de geldelijke huurwaarborg wordt opgetrokken van twee naar drie maanden huur. De bankwaarborg wordt afgeschaft. In plaats daarvan zal er een nieuw stelsel van huurwaarborgleningen komen. De persoonlijke borgstelling wordt bovendien nader gereguleerd. Ook is er sprake van een specifieke verjaringstermijn voor de vorderingen tot vrijgave van de huurwaarborg.

Uittredende plaatsbeschrijving
Voor het eerst komt er een regeling voor de opmaak van een uittredende plaatsbeschrijving.

Overlijden van de huurder
Om tegemoet te komen aan de problematiek van het overlijden van de huurder geldt weldra het principe van automatische ontbinding, behalve wanneer de erfgenamen binnen een bepaalde termijn verklaren dat zij de huurovereenkomst willen verderzetten.

Medehuur
Het woninghuurrecht bevat een nieuw hoofdstuk rond medehuur. Daarin staan specifieke bepalingen voor echtgenoten, wettelijk samenwonenden en feitelijk samenwonende partners. Deze bepalingen regelen de onderlinge verhoudingen tussen huurder(s) en verhuurder en voorzien tevens regels rond de hoofdelijke gehoudenheid van de vertrekkende medehuurder na beëindiging van het huwelijk of de wettelijke samenwoning, dan wel na opzeg door één van de feitelijke medehuurders.